Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o. powstał na mocy Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 września 2016 r.
Spółka została zawiązana w formie aktu notarialnego Nr 244/16 w dniu 31 października 2016 r. Założycielem Spółki jest Gmina Rozogi i występuje jako jedyny wspólnik Spółki.

Przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie działalności i świadczenie usług dla jednostek organizacyjnych gminy, osób fizycznych i prawnych w zakresie:

  • pobór, uzdatnianie, dostawa i sprzedaż wody pitnej;
  • utrzymanie w sprawności urządzeń sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, oczyszczani ścieków i sieci kanalizacyjnej
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • odbiór odpadów
  • roboty związane z budową i utrzymaniem dróg
  • działalność związana z zagospodarowaniem trenów zieleni gminnej i zadrzewienia